image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Maahanmuutto ja oleskelu Liettuassa 

Kaikki Euroopan Unionin kansalaiset saavat oleskella Liettuan Tasavallassa kolmen kuukauden ajan kuuden kuukauden ajanjaksolla ilman erillislupaa. Mikäli henkilö haluaa oleskella Liettuan tasavallassa pidempään, hänen täytyy ilmoittaa asuinpaikkansa Liettuassa. Euroopan Unionin kansalaisella on oikeus tuoda perheenjäsenensä Liettuaan.  EU-kansalaisen perheenjäsenten ollessa kolmannen maan kansalaisia ja aikovat tulla Liettuaan pidemmäksi aikaa kun kolmen kuukauden ajaksi vuoden ajanjaksolla, tulee heidän hakea asumislupaa Liettuassa.

 

 Asumis- ja työlupa Liettuassa

Henkilöiden, joilla ei ole Euroopan Unionin kansalaisuutta ja haluavat esimerkiksi opiskella tai työskennellä Liettuassa, täytyy hakea väliaikaista asumislupaa. Mikäli väliaikainen asumislupa opiskeluun on myönnetty, henkilö, jolla ei ole EU-kansalaisuutta, saa tehdä väliaikaista työtä (Ulkomaalaisten oikeudellista asemaa koskevan lain (Ulkomaalaislain) mukaan mukaan se ei kuitenkaan saa ylittää 20 tuntia viikossa). Riippuen Liettuassa oleskelun syistä, maahanmuuttovirasto voi myöntää väliaikaisen asumisluvan enintään viiden vuoden ajaksi.

 

Työlupaan liittyen, Liettuaan rekisteröity yritys voi työllistää ulkomaalaisen henkilön, jos hänellä on Liettuan myöntämä voimassaoleva työlupa. Toisin kuin ulkomaalaiset, EU-kansalaiset eivät kuitenkaan ole velvoitettuja hankkimaan asumislupaa. Sama koskee ihmisiä, joilla on oikeus Liettuan kansalaisuuteen, ja niitä, jotka ovat naimisissa liettualaisen kanssa. Muista poikkeuksista on säädetty Ulkomaalaislaissa.

 

Asumislupa voi taata oikeuden myös työskentelyyn Liettuassa. Työlupaa ei vaadita henkilöltä, joka työskentelee johtajana Liettuaan rekisteröidyssä yrityksessä.

 

  Työskentely ei-asukkaana

Ulkomaalaisen palkkaamiselle on oma menettelynsä. Kuukausi ennen työn alkua Liettuaan rekisteröidyssä yrityksessä, yrityksen täytyy rekisteröidä työpaikka paikallisessa työvoimatoimissa ja hakea työlupaa. Mikäli yritys on konkurssissa, työlupaa ei voida hakea. Prosessi menee seuraavanlaisesti: paikallinen työvoimatoimisto tutkii hakemuksen ja tekee päätöksen. Mikäli päätös on myönteinen, päätös toimitetaan Liettuan työvoimatoimistoon, joka antaa viimeisen päätöksen ja toimittaa työluvan ulkomaalaiselle. Hakemusprosessi voi viedä yhdestä kahteen kuukautta, riippuen työntekijän koulutuksesta. Mikäli hakemus hyväksytään, työlupa on voimassa kaksi vuotta.

 

Huomionarvoista on, että mikäli yritys haluaa pakata korkeakoulutetun työntekijän, tilanteeseen pätee eri vaatimukset. Korkeakoulutetulla työntekijällä tulee olla yliopistotutkinto (tai muu yliopistotutkintoon rinnastettava tutkinto) ja kyseisen työntekijän kuukausipalkan tulee olla vähintään kaksinkertainen Liettuan keskimääräinen bruttopalkka. Yrityksen on rekisteröitävä työpaikka paikallisessa työvoimatoimistossa 14 päivää ennen työluvan anomista. Aikarajat hakemuksen käsittelylle ovat paljon lyhyemmät: paikallinen työvoimatoimisto tutkii hakemuksen seitsemässä päivässä, jonka jälkeen Liettuan työvoimatoimisto myöntää työluvan seitsemässä päivässä. Liettuan työvoimatoimisto ilmoittaa maahanmuuttovirastolle työluvan myöntämisestä ja lähettää maahanmuuttovirastolle sähköisen kopion luvasta kolmen päivän kuluessa päätöksestä.

 

 Asumislupaan liittyvät kulut ja vaatimukset Liettuassa

Myöntäessään asumisluvan ulkomaalaiselle ensimmäistä kertaa, maahanmuuttovirasto myöntää yleensä väliaikaisen asumisluvan. Ensimmäistä kertaa asumislupaa anovan ulkomaalaisen tulee hakea asumislupaa Liettuan tasavallan konsulaatista tai diplomaattisesta edustustosta. Väliaikainen asumislupa voidaan myöntää ulkomaalaiselle, joka aikoo harjoittaa laillista toimintaa Liettuassa, mikäli kyseinen ulkomaalainen:

 1. on osakas yrityksessä, joka on harjoittanut sen yhtiöjärjestyksessä kuvattua toimintaa vähintään kuuden kuukauden ajan ennen ulkomaalaisen väliaikaisen asumisluvan anomista ja jolla on vähintään kolme rekisteröityä täysiaikaista työpaikkaa. Lisäksi yrityksellä on oltava vähintään 28 000 EUR vahvistettu pääoma, josta vähintään 14 000 EUR on kyseisen ulkomaalaisen sijoittamaa. Kyseisen ulkomaalaisen on oltava mainitun yrityksen hallituksen tai hallituselimen johtaja ja hänellä tulee olla oikeus solmia sopimuksia yrityksen puolesta. Vaihtoehtoisesti ulkomaalaisen tulee olla mainitun yrityksen osakkeenomistaja, joka omistaa osakkeita vähintään 1/3 yrityksen vuotuisen osakepääoman arvosta;
 2. on yllä mainitun yrityksen toimitusjohtaja tai hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen ja Liettuaan saapumisen pääasiallinen syy on työskentely kyseisessä yrityksessä;
 3. on vapautettu velvollisuudesta hakea työlupaa Ulkomaalaislain 58(2)§ nojalla.

Väliaikainen asumislupa myönnetään laillista toimintaa Liettuassa harjoittavalle ulkomaalaiselle yhdeksi vuodeksi. Asumislupa voidaan uusia kahdeksi vuodeksi. Mikäli ulkomaalaine on investoinut vähintään 260 000 EUR yritykseen ja kyseisellä yrityksellä on vähintään 5 täysiaikaista työpaikkaa, väliaikainen asumislupa myönnetään kolmeksi vuodeksi. Yrityksen toiminta arvioidaan ennen väliaikaisen asumisluvan myöntämistä, jotta selvitetään, että yritys ei ole tekaistu.

 

Henkilön tulee ansaita vähintään 300 EUR kuukaudessa (3600 EUR vuodessa) ja hänellä tulee olla asuinpaikka Liettuassa (rekisteröity vuokratodistus tai omistajan kirjallinen suostumus vaaditaan).

 

Maksu hakemuksen käsittelystä on 86 EUR (172 EUR nopeutetusta menettelystä) ja väliaikaisen asumisluvan virallistamisesta 28 EUR (56 EUR nopeutetusta menettelystä). Maksu viisumin myöntämisestä on 60 EUR.

 

 Asumusta koskevat vaatimukset

Ulkomaalaislain 26§ mukaan väliaikainen asumislupa myönnetään vain siinä tapauksessa, että ulkomaalaisella on majoitus, jonka hän aikoo ilmoittaa asuinpaikakseen ja joka täyttää hygienia-, rakennus- ja paloturvallisuusvaatimussäännökset. Asumistilaa on oltava vähintään 7 m² henkilöä kohden. Asumistila lasketaan jakamalla asunnon kokonaispinta-ala osoitteeseen rekisteröityjen aikuisten henkilöiden määrällä. Mikäli asumislupa myönnetään opiskelutarkoituksiin, asumistilan vähimmäispinta-ala on 4 m². Vähimmäisasumistilavaatimusta ei sovelleta ulkomaalaiseen, joka työnsä puolesta matkustaa jatkuvasti kansainvälisillä reiteillä tai jonka työnantaja lähettää palvelusopimuksen alaisena työskentelemään toiseen EU tai ETA-maahan.

 

 Tavanomainen menettely

Asumislupaa ensimmäistä kertaa anovan ulkomaalaisen tulee tehdä hakemus ulkomailla sijaitsevassa Liettuan konsulaatissa tai diplomaattisessa edustustossa. Päätös väliaikaisen asumisluvan myöntämisestä tehdään neljän kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä (nopeutetussa menettelyssä kahden kuukauden kuluessa). Myönteinen päätös väliaikaisesta asumisluvasta perutaan, jos lupaa ei käytetä kolmeen kuukauteen.

 

Väliaikaisen asumisluvan hakemiseksi tulee toimittaa seuraavat asiakirjat.

i. Virallinen hakukaavake, jonka saa Liettuan edustustoista ulkomailla

ii. Voimassaoleva matkustusasiakirja, joka on voimassa vähintään kolme kuukautta väliaikaisen asumisluvan umpeutumisen jälkeen sekä kopio ko. asiakirjasta

iii. Asiakirjat, jotka todistavat perusteen väliaikaiselle asumisluvalle

iv. Todistus hakijan kyvystä elättää itsensä Liettuassa

v. Asiakirja, joka todistaa hakijalla olevan asuinpaikka Liettuassa joko omistus- tai vuokrasuhteen perusteella

vi. Todistus sairasvakuutuksesta (tulee esittää, mikäli asumislupapäätös on myönteinen)

vii. Todistus hakemusmaksun maksamisesta. Maksu hakemuksen käsittelystä on 86 EUR (172 EUR nopeutetusta menettelystä) ja väliaikaisen asumisluvan virallistamisesta 28 EUR (56 EUR nopeutetusta menettelystä). Maksu viisumin myöntämisestä on 60 EUR.

 

Asiakirjat tulee toimittaa henkilökohtaisesti Liettuan suurlähetystöön hakijan kotimaassa tai, hakijan oleskellessa Liettuassa laillisesti, Liettuan maahanmuuttovirastoon. Asumisluvan myöntämisen jälkeen luvanhaltijan tulee oleskella Liettuassa vähintään kuusi kuukautta vuodessa, muutoin asumislupa voidaan perua tai sen uusimisesta voidaan kieltäytyä. Asumislupa on voimassa vuoden ajan ja se voidaan uusia sen jälkeen. Asiakirjat asumisluvan pidentämiseksi tulee toimittaa Liettuan maahanmuuttovirastoon tai sen paikallistoimistoon siellä, jonka alueelle luvanhaltija on rekisteröinyt asuinpaikkansa.

 

Väliaikaisen asumisluvan haltijan perheelle voidaan myöntää väliaikainen asumislupa ensin mainitulle myönnetyn asumisluvan keston ajaksi. Liettuan lainsäädäntö määrittää kuitenkin tiettyjä vaatimuksia ulkomaalaiselle, jonka perheenjäsenet haluavat tulla Liettuaan perheenyhdistämistarkoituksessa. Vaatimukset ovat seuraavanlaiset:

 • Ulkomaalaisen tulee olla asunut Liettuassa vähintään kaksi vuotta
 • Ulkomaalaisella tulee olla asumislupa vähintään vuodeksi eteenpäin ja olla perusteet hakea pysyvää asumislupaa

Yllä mainitut vaatimukset eivät kuitenkaan koske niitä tilanteita, joissa ulkomaalainen on tullut Liettuan työskentelemään korkeakoulutettuna työntekijänä tai suorittamaan tieteellistä ja/tai kokeellista tutkimusta tutkijana Liettuassa rekisteröidyn tutkimusyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Mikäli nämä vaatimukset täyttyvät, perheenjäsenten tulee esittää normaalit asumisluvan myöntämiseksi vaaditut asiakirjat sekä lisäksi todistus perhesuhteesta asumisluvanhaltijaan (todistus avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta) tai todistus, että perheenjäsen on asumisluvanhaltijan alaikäinen lapsi.

 

Virallisten tietojen mukaan vuonna 2011 hyväksyttiin kaikista asumislupahakemuksista 70% ja Aasiasta tulleista asumislupahakemuksista 80%.

 

 Schengen-alue

Vuonna 2007 EU-maiden Oikeusministereiden neuvosto ja Sisäministereiden neuvosto tekivät päätöksen yhdeksän uuden maan – Liettua, Latvia, Tshekin Tasavalta, Viro, Puola, Malta, Slovakia, Unkari ja Slovenia – liittämisestä Schengen-alueeseen. Joulukuun 21. 2007 nämä yhdeksän maata lopettivat rajatarkastukset raja-asemilla ja maaliskuun 30. 2008 myös rajatarkastukset lentokentillä.

Schengen-alue sisältää tällä hetkellä 25 valtiota:

 1. 22 Euroopan Unionin jäsenvaltiota: Itävalta, Belgia, Tshekin Tasavalta, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, Portugali, Slovakia, Slovenia, Espanja ja Ruotsi;
 2. 3 EU:hun kuulumatonta maata: Islanti, Norja ja Sveitsi.

Kaikilla Schengen-maiden kansalaisilla on oikeus matkustaa ilman viisumeita ja rajatarkastuksia. EU-maat Irlanti, Kroatia, Bulgaria, Iso-Britannia, Kypros ja Romania eivät kuulu Schengen-maihin. Iso-Britannia ja Irlanti pitäytyvät rajatarkastuksissa muiden EU-maiden välisillä rajoilla (mutta ovat sitoutuneet oikeudelliseen ja poliisiyhteistyöhön rikosasioissa).

 

Schengen-maihin vaaditaan vain yksi viisumi. Tämä tarkoittaa, että Schengen-viisumin haltija voi matkustaa viisumilla minne tahansa Schengen-alueen sisällä.

 

Schengen-viisumit

Viisumit myönnetään Liettuan Tasavallan lähetystöissä ja konsulaateissa ulkomailla. Saadakseen viisumin henkilön täytyy toimittaa seuraavat tiedot:

 • Voimassaoleva matkustusasiakirja;
 • Hakemuskaavake
 • Tuore passikuva (35x45mm)
 • Kuitti hakumaksusta (60 EUR)
 • Voimassaoleva dokumentti, joka todistaa henkilön henkivakuutuksen

Lyhytaikaisen viisumin saamiseksi vaaditaan liettualaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kirjoittama kutsukirje väliaikaiselle käynnille. Kopio kirjeestä tulee toimittaa Liettuan maahanmuuttovirastoon. Lyhytaikaisen viisumin haltija voi saapua ja oleskella Schengen-alueella viisumiin merkityn ajanjakson ajan, ei kuitenkaan pidempään kuin 90 päivää 180 päivän ajanjakson aikana, ensimmäisestä saapumispäivästä laskettuna.

 

 Viisumivapaa matkustaminen

Seuraavien maiden kansalaiset voivat saapua Liettuaan ilman viisumia:

Alankomaat, Albania (vain diplomaattisten passien haltijat), Andorra, Argentiina, Armenia (vain diplomaattisten passien haltijat), Australia, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina (vain diplomaattisten passien haltijat), Brasilia, Brunei, Bulgaria, Chile, Costa Rica, El Salvador, Espanja, Etelä-Korea, Guatemala, Honduras, Hong Kongin erityishallintoalue (vain Hong Kongin erityishallintoalueen passin haltijat), Islanti, Israel, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina (vain diplomaattisten passien haltijat), Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Luxemburg, Macaon erityishallintoalue (vain Macaon erityishallintoalueen passin haltijat), Makedonia (vain diplomaattisten passien haltijat), Malesia, Malta, Marokko (vain diplomaattisten passien haltijat), Meksiko, Moldova (vain diplomaattisten passien haltijat), Monaco, Montenegro (vain diplomaattisten passien haltijat), Nicaragua, Norja, Panama, Paraguay, Puola, Portugali, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, San Marino, Serbia (vain diplomaattisten passien haltijat), Singapore, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki (vain diplomaattisten passien tai erityis- ja virkapassien haltijat), Ukraina (vain diplomaattisten passien ja virkapassien haltijat), Unkari, Uruguay, Uusi-Seelanti, Vatikaanivaltio, Venezuela, Viro, Venäjä (vain diplomaattisten passien haltijat), Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat

 

Tämän järjestelyn mukaan ulkomaalaiset voivat oleskella Liettuassa 90 päivää 180 päivän ajanjakson aikana, ensimmäisestä saapumispäivästä laskettuna.

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.