image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Arvonlisävero (ALV) Liettuassa

 

Valtion budjettiin maksettavaa ALV:a on velvollinen maksamaan jokainen veronmaksaja, joka on rekisteröitynyt (tai jonka on ALV-lain mukaan rekisteröidyttävä) verohallinnon verorekisteriin, ja joka suorittaa verotettavia toimenpiteitä maan sisällä.

 

 Verotettavat toimenpiteet

1) ALV-alaiset tapahtumat, kuten maansisäiset toimenpiteet, jotka suoritetaan taloudellisten aktiviteettien nojalla:

  • Tavaroiden toimitus palkkaa vastaan;
  • Palveluiden tarjoaminen palkkaa vastaan;
  • Tuotteita/palveluita tarjoaa verovelvollinen henkilö osana taloudellista toimintaansa

2) Kaikki maahantuodut tuotteet ovat ALV:n alaisia. (Kysy poikkeustilanteista Gencs Valters lakifirmaan)

3) Uuden kulkuneuvon hankinta Euroopan unionin alueelta, jonka toimeenpanee rekisteröitymätön henkilö tai henkilö, joka ei ole veronmaksaja

1.1.2015 alkaen televiestinnästä, radio- ja muuta lähetystoiminnasta ja sähköisistä palveluista maksetaan ALV siellä, missä palvelun vastaanottaja sijaitsee. Veroprosentti tulee olemaan jäsenmaan määrittämä. Poikkeustapausten osalta ota yhteyttä Gencs Valters lakifirmaan.

 

 Veronmaksajat

Veronmaksaja on verohallinnon identifioima arvonlisäverovelvollinen, mukaan lukien millä tahansa muulla tavalla ALV-tarkoituksia varten identifioitu henkilö, mikäli tälle henkilölle on myönnetty tarkoitukseen soveltuva ALV-tunnus, kuitenkin pois lukien henkilöt, jotka on identifioitu kiinteämääräiseen arvonlisäverojärjestelmään.

Veronmaksajien luokitus:

 

1) Kotimaiset veronmaksajat (rekisteröityneet veronmaksajat, jotka ovat rekisteröityneet verohallinnon arvonlisäverorekisteriin; ei-rekisteröityneet veronmaksajat, jotka eivät ole rekisteröityneet verohallinnon arvonlisäverorekisteriin);

2) Muiden jäsenmaiden veronmaksajat (rekisteröityneet/ei-rekisteröityneet);

3) Kolmansien maiden tai alueiden veronmaksajat (rekisteröityneet/ei-rekisteröityneet).

 

 Verotasot Liettuassa

1) Perusverokanta 21 %;

2) Alennettu verokanta 9 %;

3) Alennettu verokanta 5 %

4) Nollaverokanta 0 %.

 

Alennettua verokantaa (5 %) sovelletaan: lääkintätarvikkeisiin ja lääkinnällisiin tarkoituksiin liittyviin tuotteisiin, jotka ovat oikeutettuja hyvitykseen valtion sairasvakuutusbudjetista, vammaisten varusteisiin ja teknisiin apuvälineisiin sekä niiden korjaamiseen.

 

Alennettua verokantaa (9 %) sovelletaan: lämmitykseen ja lämminvesitoimituksiin asuinrakennuksille, (1.7.2015 asti kirjojen ja tulostettujen materiaalien sekä aikakausilehtien toimittaminen, pois lukien eroottiset, väkivaltaiset ja epäeettisten materiaalit tai yli 4/5 mainoksista koostuvan materiaalin sekä myynninedistämismateriaalit), valtion elinten määrittämillä säännöllisillä reiteillä tapahtuvaan matkustajaliikennepalveluihin, mukaan lukien matkustajien matkatavaroiden kuljetu tällaisilla reiteillä, hotelli- ja majoituspalveluihin (säännöstelty turismilainsäädännöllä).

 

Nollaverokantaa (0 %) sovelletaan: EU-alueelta vietäviin tuotteisiin sekä kyseisten tuotteiden vientiin suoraan liittyviin kuljetus- ja muihin palveluihin, EU:n sisäiseen tuotteiden kuljetukseen (olettaen, että toisessa jäsenvaltiossa sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta), EU-alueelle tuotavien tuotteiden kuljetukseen sekä kyseisten tuotteiden tuontiin liittyviin muihin palveluihin, tuotteiden vientiin suoraan liittyviin vakuutus- ja rahoituspalveluihin, väliaikaisesti varastoituihin tavaroihin, vapaille talousvyöhykkeille toimitettuihin tuotteisiin, väliaikaisesti tuontiin asetettuihin tullivelvollisuudesta vapautettuihin tuotteisiin sekä tullivalvonnassa prosessoitavina oleviin tuotteisiin.

 

 ALV-rekisteri

Ennen verottavia siirtoja tai palveluiden vastaanottamista veronmaksajan tulee rekisteröityä valtion verohallinnon ALV-rekisteriin.

 

Valtion verohallinnon ALV-rekisteriin rekisteröitävät henkilöt:

1) Asukkaiden (sekä luonnollisten henkilöiden että oikeushenkilöiden) on rekisteröidyttävä ALV-velvollisiksi, mikäli heidän liikevaihtonsa 12 peräkkäisen kuukauden aikana ylittää 45 000 EUR. Vapaaehtoiselle rekisteröitymiselle ei ole minimirajaa.

2) Ei-asukkaiden tulee hakea rekisteröitymistä toiminnan alkaessa Liettuassa – rekisteröitymiselle ei ole minimiliikevaihtorajaa. ALV-rekisteröitymistä ei vaadita, mikäli tilanteeseen soveltuu käänteinen arvonlisäverovelvollisuus.

3) Korvaavan ALV-kannan alaisten maanviljelijöiden, ALV-vapaata toimintaa harjoittavien verovelvollisten ja Liettualaisten ei verovelvollisten oikeushenkilöiden (esim. valtion laitosten) tulee rekisteröityä arvonlisäveronmaksajiksi, mikäli toisesta EU-maasta nykyisen tai edellisen kalenterivuoden aikana ostettujen tuotteiden arvo ylittää 10 000 EUR.

 

Veronmaksajat rekisteröidään ALV-rekisteriin verohallintoon lähetetyn hakemuksen nojalla.

Valtion verohallinto tekee päätöksen ALV-rekisterihakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viiden (5) työpäivän kuluessa vastaanotettuaan rekisteröintihakemuksen.

 

 Verotuskaudet

1) 1 kuukausi – mikäli arvonlisäverovelvollisen vuotuinen liikevaihto ylittää 58 000 EUR;

2) Puolikas kalenterivuosi – mikäli arvonlisäverovelvollisen vuotuinen liikevaihto ei ylitä 58 000 EUR, verovelvollinen voi pyytää verohallintoa muuttamaan verotuskauden puolen vuoden pituiseksi. 

 

 Veroilmoitukset 

Kuukausittaiset ALV-ilmoitukset tulee täyttää ja ALV:t maksaa seuraavan kuun 25. päivään mennessä. Veronmaksajat, joiden keskimääräinen ALV-velvollisuus ylittää 2 900 000 EUR kolmena peräkkäisenä kuukautena, tulee maksaa ennakkoarvonlisäveroa. Verohallinto on määrittänyt ALV-ilmoitusten muotoilun ja täyttöohjeet. ALV-ilmoituksen tulee sisältää:

  • Tuotteiden/palveluiden toimitusta koskevat tapahtumat (seuraavien verotusarvo: ALV:n alaiset tapahtumat; ALV:n alaiset tapahtumat ostajan laskiessa ALV:n; ALV-vapaat tapahtumat; kulutus henkilökohtaisiin tarpeisiin; pitkäaikaisten aineellisten hyödykkeiden tuotanto; erityisverojärjestelmään kuuluvien liiketoimien pääoma; tavaroiden vienti (0 %); EU:n sisäisille ALV-velvollisille toimitetut tavarat (0 %); muut ALV:n alaiset tapahtumat (0 %); Liettuan ulkopuoliset tapahtumat (eivät verotettavia Liettuassa))
  • Tuotteiden/palveluiden hankintaa koskevat tapahtumat (seuraavien verotusarvo: EU-alueelta hankitut tuotteet; EU-alueelta vastaanotetut palvelut (eritellen EU-verovelvollisilta vastaanotettujen palveluiden osuus)
  • Myynneistä ja ostoista kertynyt ALV
  • Vähennettävä ALV (prosentteina)
  • Myynneistä kertynyt ALV, vähennyskelpoinen ALV, takaisinmaksettava ALV: kunkin verokannan (21%, 9%, 5%) osuus myynneistä kertyneestä ALV:sta; ajankohta, jolloin ALV tulee pidättää ja maksaa, EU:n sisältä ostettujen tuotteiden myynneistä kertynyt ALV; vähennyskelpoinen ALV.

 

 Verotussopimukset

 

Liettuan tasavallassa käytössä olevat verotussopimukset pätevät 55 maassa.

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.