image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Sulautumiset ja yritysostot (M&A) Virossa

 

Viron järjestelmä mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisten ryhmien maansisäisen tai rajat ylittävän yritysjärjestelyn helpommin ja vaivattomammin, vähemmällä lainsäädäntöön liittyvällä epävarmuudella. Verotuksen kannalta katsottuna hyöty piilee verotuksellisessa neutraalisuudessa, joista EU:n sisäiset sulautumiset hyötyvät, sekä mahdollisuudessa siirtää verotuksessa aiemmin kirjatut menetykset, kunhan tietyt edellytykset täyttyvät ja vaadittuja rajoituksia noudatetaan.

 

Ne jaksot Viron kauppakaaressa, jotka liittyvät sulautumisiin ja rajat ylittävät sulautumisiin (tuoden EU direktiivin 2005/56/EY osaksi Viron lakia), sääntelevät tärkeimmät keskittymämenettelyn vaiheet:

 

(i) sulautumissuunnitelman sisältö;

(ii) hallituksen toimintakertomus;

(iii) riippumattoman asiantuntijan raportti;

(iv) osakkeenomistajien päätös yhtiökokouksessa;

(v) todistukset ennen sulautumista ja sulautumisen jälkeen;

(VI) sulautumisen julkistaminen;

(vii) tapahtuman vaikutukset ja tehokkuus; ja

(viii) työntekijöiden osallistuminen mainitussa liiketoimessa.

 

 Menettely 

Ensiksi on laadittava sulautumissuunnitelma. Rajat ylittävän sulautumisen sulautumissuunnitelma on sisällöltään samanlainen kuin Viron sisäiseen sulautumiseen vaadittava sulautumissuunnitelma, mutta rajat ylittävä sulautumissuunnitelman (ja hallituksen toimintakertomuksen) tulee lisäksi sisältää kuvaus sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden varojen ja velkojen arvioimiseksi käytetyistä menetelmistä. Lisäksi dokumenttien tulee sisältää tiedot sulautumisen vaikutuksista yhtiön velkojille ja työntekijöille.

 

Päätöksen yritysjärjestelystä (mukaan lukien sulautumisesta) voivat tehdä yrityksen jäsenet (esim. omistajat, osakkeenomistajat) yhtiön perustamissopimuksessa määritellyllä enemmistöpäätöksellä, kuitenkin vähintään 2/3 enemmistöllä yhtiökokouksen osallistujien äänimäärästä. Sulautumisessa, jossa yhtiö sulautuu toiseen, päätös yhtiön uudelleenjärjestelystä voidaan tehdä myös vastaanottavan yhtiön päättävissä yhtiöelimissä.

 

Yhtiön työntekijöillä on oikeus saada yhtiön hallituksen raportti vähintään 30 päivää ennen kuin osakkeenomistajat päättävät sulautumisesta yhtiökokouksessa. Työntekijöiden edustajien esittämät kommentit tulee esittää yhtiökokouksessa.

 

Rajat ylittävä sulautuminen sisältää pakollisen erityisvaiheen, jossa sulautumisesta tehdään julkinen ilmoitus virallisessa lehdessä vähintään 30 päivää ennen kuin osakkeenomistajat kokoontuvat yhtiökokoukseen. Ilmoituksen tulee sisältää muun muassa keinot velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien laillisten oikeuksien toteuttamiseksi.

 

On tärkeää huomata, että riippumattomien asiantuntijoiden tulee varmistaa vaihtosuhteen oikeudenmukaisuus. Yhteisen asiantuntijan nimittäminen, joka näin ollen tulee antamaan varmistuksen kaikille yhtiöille, on sallittu.

 

Ne rajat, jotka on määritelty käteisvaroille puhtaasti kotimaisessa sulautumisessa (ei enemmän kuin 10 % vastaanottavan yhtiön osakkeista tai perustetun yhtiön osakkeista) voidaan ylittää, mikäli vastaanottavaan yhtiöön tai perustettavaan yhtiöön sovellettavat lait tai – jonkin sulautuvan yhtiön ollessa kotoisin EU-alueelta – yhtiön kotimaan kansalliset lait antavat siihen mahdollisuuden.

 

Erityishuomiota annetaan sulautumista vastustaville virolaisen yhtiön osakkeenomistajille. Heillä on oltava mahdollisuus vetäytyä yhtiöstä ja heidän osakkeensa tulee lunastaa korvausta vastaan.

 

Jos vastaanottava yhtiö on ulkomainen yhtiö, rajat ylittävän sulautumisen lopullisesta laillisuuden valvonnasta huolehtii asianomaisen kansallinen viranomainen, jolla on lainkäyttövalta jäljelle jäävään yritykseen nähden. Mikäli vastaanottava yhtiö on virolainen, Viron yritysrekisterille jää tehtäväksi tutkia rajat ylittävän sulautumisen laillisuus ja antaa siitä asianmukainen todistus.

 

Lopuksi, prosessi tullaan päättämään sulautumisasiakirjalla. Sulautumisasiakirja tulee notarisoida, jos vastaanottava yhtiö on Virolainen yhtiö, tai vahvistaa, jos vastaanottava yhtiö on EU ulkomainen yhtiö, sen maan viranomaisella. Vahvistettu asiakirja tulee toimittaa toimivaltaiselle yritysrekisterille yhdessä menettelyn lainmukaisuustodistuksen kanssa.

 

 Keskittymien valvonta Virossa 

Sulautumiset ovat Virossa kilpailuvalvonnan alaisia, sillä laki kilpailuoikeudesta määrittelee keskittymäksi sulautumisen, jossa vähintään yksi sulautuvista yhtiöistä lakkaa olemasta. Tämä laki hahmottaa sulautumisiin sovellettavat menettelyt keskittymien valvomiseksi. 

 

Viron kilpailuviranomainen on vastuussa sulautumisten valvonnasta Virossa. Kilpailuoikeuslain mukaan kilpailuviranomaiselle tulee ilmoittaa sulautumisesta, jos sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 6,4 miljoonaa EUR tai jos kaikkien sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden, tai ainakin yhden niistä markkinaosuus tietyllä markkina-alueella on enemmän kuin 40 %. Kilpailuviranomainen voi pyytää ilmoitusta myös sellaisilta yhtiöiltä, jotka eivät ylitä rajoja 12 kuukauden aikana sulautumisesta, mikäli se katsoo, että sulautuminen voi rajoittaa kilpailua.

 

Jos ilmoitus on vaadittu, kaikkien sulautumiseen osallistuvien osapuolten tulee tehdä ilmoitus kilpailuneuvostolle ja saada siltä hyväksyntä. Ilmoitusasiakirjan tulisi sisältää rekisteröintitiedot sulautuvista yhtiöistä, syyt ja kuvaus tavasta, jolla keskittyminen tehdään, yritysten tilinpäätökset, myynti ja arviointi markkinaosuuksista tietyillä markkinoilla, tietoa kilpailijoista ja muut kuvaavat tiedot.

 

Kilpailuviranomaisen tulee julkaista ilmoitus vastaanotetusta sulautumisilmoituksesta valtion virallisessa lehdessä (Ametlikud Teadaanded). Vastaanottoilmoitus sisältää tiedot keskittymän muodosta ja siihen osallistuvista osapuolista.

 

Sulautumisilmoituksen arvioinnin jälkeen kilpailuviranomaisen täytyy tehdä jokin seuraavista päätöksistä:

  • Hyväksyä sulautuminen siten kuin se on kuvattu sulautumisilmoituksessa;
  • Hyväksyä sulautuminen asettaen tiettyjä ehtoja ja velvoitteita yhtiöille ja niissä määräysvaltaa käyttäville yhtiöelimille;
  • Kieltäytyä hyväksymästä sulautumista

  Sulautuminen ja verotus Virossa 

Neuvoston direktiivi (90/434/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990) eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, diffuusioihin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä on implementoitu Viron verolakiin.

 

Viron tuloverolaki sääntelee sulautumisia sen pykälissä 15 ja 50. On tärkeä huomata, että Viron verotusjärjestelmää voidaan soveltaa ainoastaan, kun sulautumisen jälkeinen kiinteä toimipaikka on Virossa.

 

Verosopimusten mukaan Viron ja tietyn maan välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista päätettäessä kiinteä toimipaikka tarkoittaa kiinteää liikepaikkaa, jonka kautta yrityksen toimintaa kokonaan tai osittain harjoitetaan. Termi ‘kiinteä toimipaikka’ sisältää erityisesti: johtopaikan; sivuliikkeen; toimiston; tehtaan; työpajan; ja kaivoksen; öljy-, tai kaasulähteen, louhoksen tai muun paikan, josta luonnonvaroja voidaan ottaa.

 

Monet pintaan nousevat ongelmat, joista on säännelty yhtiöitä koskevien sulautumisen verotuksesta koskevassa direktiivissä, on kuitenkin jo ratkaistu Viron ainutlaatuisessa ja harvinaisessa oikeushenkilöihin kohdistuvassa tuloverolaissa. Jos virolainen yhtiö osallistuu rajat ylittävään sulautumiseen ja on sulautumisen jäljellejäävä yritys, sen kiinteä kotipaikka on säännelty tuloverolain 53 artiklan mukaisesti.

 

Sovellettaessa Viron tuloverotuksen periaatteita sulautumisiin, tuloverotus on seuraavanlainen: niihin voittoihin kohdistuu verotus, jotka ovat syntyneet ennen ja/tai jälkeen sulautumisen. Verotus (27 % yritysten tasolla) tapahtuu, kun voitot jaetaan. Sulautumisen jälkeen veroilmoitus ja maksut jatkuvat kuten ennen sulautumista, perustettu yhtiö (kenties sivuliike OÜ:n sijasta) on edellisen yhtiön jatkaja ja verottaja siirtää verokirjanpidon samana päivänä, kun muutokset kaupparekisteriin on tehty.

 

Arvonlisäverosta: Siinä tapauksessa, että vastaanottava yhtiö ottaa itselleen kaikki velvollisuudet sulautuvalta yhtiöltä, ei arvonlisäveroa lasketa varojen siirrosta. Omaisuuden täytyy kuitenkin ilmetä kirjanpidosta tai varojensiirtosopimuksesta, joita kumpaakin koskee 0 % ALV.

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.