image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Patenttien rekisteröinti Latviassa

 

Jotta patentti voidaan rekisteröidä, hakemus tulee toimittaa Latvian Patenttivirastoon. Keksinnön kuvauksen tulee tuoda keksintö esiin tarpeeksi selkeällä ja yhtenäisellä tavalla, jotta asiantuntija voisi panna keksinnön käytäntöön. Keksintö ei saa olla ristiriidassa tieteellisesti todistettujen luonnonlakien kanssa. Kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus tehdä vastustus patentin uutuutta koskien yhdeksän (9) kuukauden kuluessa patentin julkistamisesta. Vastustusmaksu on 200 EUR.

 

 Lyhyt yhteenveto patentinhakuprosessista

 

Patenttihakemus tarvittavine liitteineen tulee toimittaa Latvian Patenttivirastoon. Patenttivirasto arvioi liitteet ja sen, täyttääkö hakemus patenttilainsäädännön määräämät vaatimukset. Mikäli hakemus liitteineen täyttää kriteerit, Patenttivirasto asettaa patenttihakemuksen arkistointipäivän. Seuraavassa vaiheessa Patenttivirasto suorittaa hakemuksen muodollisen arvioinnin, jonka jälkeen asetetaan hakemuksen julkaisupäivä.

 

Julkaiseminen suoritetaan 18 kuukauden kuluessa arkistointipäivästä tai, jos muutoin on sovittu, sovittuna päivänä. Hakemuksen täyttäessä lain määräämät vaatimukset oleellisen arvioinnin jälkeen, tehdään päätös patentin myöntämisestä.

 

Kun hakija on maksanut hakemusmaksun, Patenttiviraston rekisteritoimisto julkistaa patenttihakemuksen Patenttiviraston virallisessa julkaisussa ja määrää patentinhaltijan.

 

Dokumenttien arvioinnin aikana hakijalla on oikeus täyttää asiakirjojen puutteet ja, ennen kuin patentin myöntäminen julkaistaan, hakijalla on oikeus tehdä lisäyksiä patenttihakemukseen yhden kerran, omasta aloitteestaan, mikäli lisäykset eivät muuta keksinnön pääsisältöä eivätkä ylitä väitteiden rajoja. Hakija voi myös jakaa hakemuksensa kahteen tai useampaan osaan ja ylläpitää päiväystä ja muutospäiväyksiä jokaiseen. Patenttiviraston päätöksistä voidaan valittaa ja hakea muutosta.

 

 Tarkka tutkiminen ja arviointi ennen myöntämistä?

Ei. Ennen myöntämistä Patenttivirasto suorittaa lähinnä hakemuksen ja liitettyjen dokumenttien muodollisen arvioinnin, suorittamatta kuitenkaan syvempää arviointia. 

 

 Noudatetaanko EPC:tä?

Kyllä.

 

 Patentoitavuuden vaatimukset/yksityiskohdat:

Uutuus

Kekseliäisyys

Teollisuussoveltuvuus

Muut lisäykset

Riittävyys

Patentoitavuuden poissulku

 

 Lista poissuljettavista patenteista:

  1. Löydökset, tieteisteoriat ja matemaattiset menetelmät;
  2. Esteettiset luomukset;
  3. Mallit, tekniset toiminnat, pelien ja kaupallisten aktiviteettien säännöt ja menetelmät, tietokoneohjelmat;
  4. Tiedon esittelymuodot;
  5. Keksinnöt, joiden luonne on vastoin yhteisön yleisen järjestystä tai moraalia tai ristiriidassa niiden kanssa. Kuitenkaan päätöstä olla myöntämättä patenttia hyötytarkoituksiin ei voida tehdä ainoastaan siltä pohjalta, että hyödyntäminen olisi kielletty lain tai hallintopäätöksen nojalla;
  6. Kasvi- tai eläinlajit tai biologiset metodit kasvi-  tai eläinlajien hankintaan;
  7. Bioteknologiset keksinnöt sisältäen ihmiskloonausta, ihmissolujen geenimuuntelua, ihmisalkioiden käyttöä teollisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, menetelmiä, jotka muokkaavat eläinten geeniperimää aiheuttaen tarpeetonta kärsimystä niille ilman oleellista lääketieteellistä hyötyä ihmisille tai eläimille, mukaan lukien eläimet, jotka ovat mukana prosessissa;
  8. Ihmiskeho muodostumisen eri vaiheissa ja kehityksessä ja yksinkertaiset löydökset sen elementeistä, sisältäen geeniketjut ja geeniketjujen osat.
  9. Mainitut kohdat 1-4 eivät ole patentoitavia ainoastaan, jos patenttisuoja on vaadittu.

 Suorittaako Patenttivirasto tarkan arvioinnin patentin poissuljettavuudesta ennen myöntämistä?

 Kyllä. Kuitenkin, arviointi tehdään kohdistettuna tiettyihin patentoitavuuden kriteereihin.

 

 Lyhyt tiivistelmä patentin arviointiprosessista?

Ensin Patenttivirasto suorittaa dokumenttien ja patenttihakemuksen muodollisen arvioinnin. Sisällöllinen arviointi suoritetaan arvioinnin myöhemmässä vaiheessa, ja tällöin vahvistetaan keksinnön soveltuvuus teollisuuskäyttöön, keksinnön aihe, keksinnön yhtenäisyys, bioteknologiset keksinnön vaatimukset, hakemussäädökset, riittävyys ja lisäysvaatimukset. Sisällöllisen arvioinnin aikana keksinnön patentoitavuutta ei kuitenkaan arvioida sen osalta, onko keksintö uusi, kekseliäisyyttä sisältävä ja soveltuva teollisuuskäytäntöön. 

 

 Kuka arvioi patenttihakemukset?

 Latvian Patenttivirasto.

 

 Jos hakemus ei täytä vaatimuksia, täytyykö patenttia muokata ennen myöntämistä?

Kyllä.

 

 

Latvian patenttilaki (englanniksi)

Latvian tekijänoikeuslaki (englanniksi)

Valtakirjakaavake patenttien ja tavaramerkkien rekisteröintiä varten (suomeksi)

Patenttien toimeksiantokaavake (englanniksi)

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.