image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Maahanmuutto ja oleskelu Virossa

 

Euroopan Unionin kansalaiset

EU-kansalaisilla on oikeus oleskella Virossa virallisen matkustusasiakirjan nojalla kolmen kuukauden ajan. Mikäli henkilö haluaa asua Virossa pidempään, tulee hänen hakea väliaikaista asumislupaa. Erillistä työlupaa ei tarvita.

 

Väliaikaisen asumisluvan saa rekisteröimällä asuinpaikkansa Viron väestörekisteriin. Väliaikainen asumislupa myönnetään viideksi vuodeksi. EU-kansalainen, joka on asunut Virossa yhtäjaksoisesti 5 peräkkäisen vuoden ajan, saa hakea pysyvää asumislupaa. EU-kansalaisilla on oikeus tuoda Viroon myös perheenjäsenensä, joihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin EU-kansalaisiin.

 

 Väliaikainen asumislupa

Saadakseen väliaikaisen asumisluvan, EU-kansalaisen täytyy ottaa yhteyttä asuinpaikkansa lähimpään kunnallishallinnon yksikköön.

Maahanmuuttovirastolle tulee toimittaa seuraavat dokumentit:

 • Hakemuskaavake
 • Dokumentti henkilön identiteetistä
 • Värikuva (koko 40x50mm)
 • Kuitti 25 EUR käsittelymaksun maksamisesta

Henkilökortti myönnetään 30 päivän sisällä hakemuksen jättämisestä. Väliaikainen asumislupa pidennetään automaattisesti viiden vuoden pituiseksi, jos henkilön yhtäjaksoinen asuinpaikka on Virossa ja väliaikainen asumislupa ei ole vanhentunut tai peruuntunut. Mikäli EU-kansalaisen henkilökortti on vanhentunut, hänen tulee hakea uutta korttia.

 

Kolmansien maiden kansalaiset (Muut kuin EU-kansalaiset) 

Väliaikainen asumislupa myönnetään seuraavin perustein:

 • Henkilö on naimisissa sellaisen henkilön kanssa, jolla on pysyvä asuinpaikka Virossa
 • Henkilön lähisukulaisella on pysyvä asuinpaikka Virossa
 • Työskentelyä varten
 • Virolaisessa oppilaitoksessa opiskelua varten
 • Liiketoimintaa varten
 • Osallistuakseen rikosoikeudenkäyntiin
 • Huomattavan julkisen edun perusteella

Alla kuvataan tarkemmin kahta asumislupatyyppiä: työskentelyn ja liiketoiminnan perusteella myönnettäviä asumislupia.

 

 Asumislupa työnteon perusteella 

Kolmannen maan kansalaisen tulee hankkia asumislupa työnteon perusteella tai työlupa harjoittaessaan Virossa työsopimukseen tai muuhun sopimukseen perustuvaa toimintaa tai muuta toimintaa toisten eduksi kun tästä toiminnasta oletettavasti saadaan hyötyä, riippumatta toiminnan perustavan sopimuksen muodosta tai toisen osapuolen koti- tai asuinpaikan sijainnista.

 

Kolmannen maan kansalainen voi hakea asumislupaa työskentelyyn jos työpaikasta on järjestetty vapaa kilpailu henkilökunnan löytämiseksi ja ulkomaalaisen työkokemus, koulutus, terveys, erityistaidot ja tiedot ovat riittävät työhön. Viron työttömyyskassan täytyy antaa suostumuksensa ennen kuin kolmansien maiden kansalainen voidaan työllistää. Suostumus on voimassa kahden kuukauden ajan siitä hetkestä kun se on myönnetty. Asumislupa myönnetään vain, jos henkilön palkka on riittävä toimeentuloon Virossa. Työnantajan tulee maksaa palkkaa vähintään Viron keskiansion verran, kertoimella 1,24.

 

Viron työttömyyskassan suostumus ja vapaa kilpailu työstä ei ole tarpeellista, jos haetaan töitä asiantuntijana, neuvonantajana tai konsulttina (ammattipätevyys vaaditaan) tai toimimaan johtamis- tai esimiestehtävissä yksityisoikeudellisessa yrityksessä, joka on rekisteröity Virossa. Jälkimmäiseen hakiessa on kuitenkin muutamien ehtojen täytyttävä:

 • Yrityksen täytyy olla rekisteröity Viroon vähintään viisi kuukautta aikaisemmin
 • Yrityksen täytyy olla tehnyt oikeita liiketoimia Virossa vähintään viiden edeltävän kuukauden aikana
 • Asumisluvan myöntämisen täytyy merkittävästi edesauttaa myönnettävän asumisluvan tavoitteen (työskentelyn) saavuttamista

Työnantajan maksaman palkan täytyy olla vähintään Viron keskipalkka kertoimella 1,24.

 

 Asumislupa liiketoimien perusteella 

Kolmannen maan asukas, joka omistaa yrityksen osakkeita tai toimii toiminimen nojalla ja jolla on jatkuvat taloudelliset varat, voi hakea asumislupaa Virosta. Yrityksen tai toiminimen täytyy olla rekisteröitynä Viron Yritysrekisteriin ja henkilön oleskelun Virossa on oltava tarpeellista liiketoiminnalle. Yrityksellä tai toiminimellä tulee olla liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää liiketoiminta-alan, taloudellisen ennusteen seuraavalle kahdelle vuodelle, yrityksen työntekijöiden määrän ja heidän tarvittavan koulutuksensa ja tieto-taidon. Lisäedellytyksenä on, että:

 • Kolmannen maan asukas on investoinut Viroon pääomaa 65 000 EUR hänen hallintaansa (yrityksestä puhuttaessa)
 • Kolmannen maan asukas on investoinut Viroon pääomaa 16 000 EUR hallintaansa (toiminimestä puhuttaessa)

Investoinneiksi voidaan laskea oma pääoma yrityksessä, pääomalainat sekä kiinteä omistus.

 

Hakijaa vaaditaan myös osoittamaan lailliset tulonsa kuudelta (6) edeltävältä kuukaudelta. tulojen on vastattava vähintään 18 Viron keskipalkkaa. Vuonna 2014 vimeisen vuosineljänneksen keskipalkka oli 1039 EUR (brutto), joten vaadittava laillinen tulo kuudelta edeltävältä kuukaudelta olisi 18 702 EUR.

 

 Kaikkia asumislupatyyppejä koskevat vaatimukset 

Ensimmäistä kertaa asumislupaa hakevan kolmannen maan kansalaisen tulee tehdä hakemus Viron Tasavallan suurlähetystössä tai konsulaatissa ulkomailla. Hakijan tulee toimittaa asiakirjat henkilökohtaisesti.

 

Asiakirjat on mahdollista toimittaa Virossa kun haetaan asumislupaa Viron yksityisoikeuden alaisen yrityksen liiketoimintaa tai johtamis- tai esimiestehtäviä varten seuraavin ehdoin:

 • Yrityksen täytyy olla rekisteröitynyt Viroon vähintään neljän kuukauden ajan
 • Yrityksen täytyy olla suorittanut liiketoimia Virossa vähintään neljän edeltävän kuukauden aikana
 • Henkilö oleskelee Virossa viisumin tai viisumivapauden turvin yrityksen toimintaan liittyen

Kolmannen maan kansalaisen täytyy rekisteröidä asuinpaikkansa Virossa henkilörekisteriin kuukauden sisällä Viroon saapumisesta tai oleskelun aloittamisesta Virossa asumisluvan perusteella.

 

Henkilöllä tulee myös olla vakuutussopimus, joka takaa kaikki maksut liittyen hänen sairaanhoitokuluihinsa asumisluvan voimassaolon aikana.

 

Seuraavat asiakirjat tulee esittää haettaessa väliaikaista asumislupaa:

1) Virallinen hakemus;

2) Voimassaoleva passi;

3) Kopio voimassa olevasta matkustusasiakirjasta, jonka tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta sen jälkeen kun väliaikainen asumislupa umpeutuu;

4) Asiakirjat, joista käy ilmi hakemuksen perusteet;

5) Asiakirja, joka todistaa lailliset tulot;

6) Hakijan CV;

7) Asiakirja, joka todistaa hakijalla olevan asuinpaikka Liettuassa joko omistus- tai vuokrasuhteen perusteella;

8) Värikuva kooltaan 40x50mm;

9) Todistus sairasvakuutuksesta (tulee esittää, mikäli asumislupapäätös on myönteinen);

10) Todistus siitä, että hakemusmaksu on maksettu: 65 EUR (väliaikainen asumislupa) tai 100 EUR (väliaikainen asumislupa työskentelyyn) tai 160 EUR (väliaikainen asumislupa liiketoimintaan).

 

Päätös asumusluvasta tehdään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Asumislupa voi olla väliaikainen (maksimissaan viisi vuotta) tai pysyvä. Väliaikaista asumislupaa voidaan jatkaa jos peruste hakemukselle ei ole muuttunut ja hakemus on oikeutettu.

 

Kolmannen maan kansalaisen, jolle on myönnetty asumislupa Virossa ja joka aikoo olla viettää Viron ulkopuolella enemmän kun 183 päivää vuodessa, täytyy rekisteröityä poissaolevana Viron Poliisi- ja Rajavartiolaitoksessa.

 

 Schengen-viisumit ja niiden tyypit 

Lyhytaikaiset Schengen-viisumit sallivat viisuminhaltijalle kolmen kuukauden oleskelun maassa kuuden kuukauden aikana turisti- tai liiketoimintatarkoituksessa. Schengen-viisumilla, joka oikeuttaa usean maahan saapumisen, on mahdollista lähteä maasta ja palata siihen kuuden kuukauden ajanjaksolla niin monta kertaa kuin henkilö haluaa, mutta oleskelun yhteispituus ei saa ylittää kolmea kuukautta (90 päivää). Schengen-viisumia täytyy hakea henkilön, jolta vaaditaan viisumia Schengen-alueelle. Viisumia on haettava henkilökohtaisesti, ei postitse, Viron tasavallan edustustossa ulkomailla.

 

Kun Schengen-viisumi on myönnetty, viisuminhaltija voi saapua Schengen-maahan ja matkailla vapaasti Schengen-alueella. Rajatarkastuksia on hyvin vähän tai ei ollenkaan. Schengen-alueen sisäisiä matkoja käsitellään kuin maan sisäisiä matkoja. Tullitarkastuksia saatetaan kutienkin tehdä sattumanvaraisesti tai oikeaan epäilykseen liittyen.

 

Pääsäännön mukaan viisumihakemus tulee tehdä vähintään 15 arkipäivää ennen aiottua matkustamista Schengen-alueelle, mutta ei kuitenkaan enempää kuin kolme kuukautta ennen aiottua matkaa.

 

 Schengen-viisumeiden tyypit

Viisumityyppi A mahdollistaa liikkumisen Schengen-lentokentän kansainvälisellä alueella ilman astumista Schengen-maahan.

Viisumityyppi B mahdollistaa 5 päivän kestävän matkustamisen paikasta toiseen Schengen-alueella autolla, linja-autolla tai matkustamisen eri lentokenttien välillä matkalla Schengen-alueen ulkopuolelle.

Viisumityyppi C mahdollistaa käynnin Schengen-maassa turistina, perhettä tapaamassa tai liiketoimintamatkalla maksimissaan kolmen kuukauden ajan kuuden kuukauden aikana.

Viisumityyppi C mahdollistaa vuoden oleskelun Schengen-maassa. Tämän tyyppinen viisumi myönnetään yleensä liiketoimintaan liittyen kutsukirjettä vastaan, kuten esimerkiksi lentokoneen henkilökunnalle tai ihmisille, joilla erityissyy Schengen-maahan liittyen.

Viisumityyppi D antaa luvan oleskella maassa pidempään kuin kolme kuukautta, esimerkiksi työskentelyn, opiskelun, eläköitymisen jne. vuoksi. 

 

 Hakumaksut Schengen-viisumeille

Viisumityyppi A 60 EUR
Viisumityyppi C 60 EUR
Viisumityyppi C lapset 35 EUR
EU-sopimuksiin perustuvat viisumit (Venäjä ja Ukraina) 35 EUR, pikaviisumi 70 EUR

EU-sopimuksiin perustuvat viisumit (Albania, Bosnia & Hertsegovina,

Georgia, Makedonia, Montenegro, Serbia ja Moldova)

35 EUR

 

Viisumit myönnetään Viron Tasavallan suurlähetystöissä ja konsulaateissa ulkomailla.

 

Hakijan tulee toimittaa seuraavat asiakirjat hakeakseen viisumia:

1. Voimassa oleva matkustusasiakirja;

2. Hakemuskaavake;

3. Tuore kuva, kooltaan 35x45mm;

4. Kuitti konsulaatinmaksun maksamisesta;

5. Todistus sairasvakuutuksen voimassaolosta, joka kattaa vähintään 30 000 EUR;

6. Asiakirja, joka todistaa matkan tarkoituksen

7. Dokumentti, joka todistaa tarvittavien varojen olemassaolon (71 EUR jokaista päivää kohden Virossa)

8. Asiakirja, joka vahvistaa majoituspaikan

9. Asiakirja, joka todistaa henkilön aikomuksen lähteä Schengen-alueelta ennen viisumin umpeutumista.

 

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.