image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Patenttien rekisteröinti Liettuassa

 

Patenttihakemus tulee toimittaa Liettuan Patenttivirastoon ja sen tulee sisältää seuraavat dokumentit:

 • Anomus patentin myöntämiseksi;
 • Keksinnön kuvaus;
 • Vaatimukset (vähintään yksi);
 • Suunnitelmat, piirrokset (jos tarpeelliset);
 • Patentin eritelmä (abstrakti);
 • Todistus, joka vahvistaa oikeuden hakea patenttia (jos hakemuksen lähettäjä ei ole keksijä itse) ja todennus keksinnön alkuperäisestä keksijästä;
 • Vaadittaessa todistus biologisen materiaalin vakuudesta;
 • Vahvistus hakumaksun suorittamisesta. Maksu tulee suorittaa yhden kuukauden (1kk) kuluessa hakemuksenjättöpäivästä.

Patenttihakemus tulee jättää virastoon liettuaksi. Muut dokumentit voidaan toimittaa liettuaksi tai muulla Patenttiviraston hyväksymällä kielellä. Mikäli patentinhakupaperit on toimitettu vieraalla kielellä, liettuankieliset käännökset tulee toimittaa kolmen (3) kuukauden kuluessa hakemuksenjättöpäivästä. Patenttihakemus merkitään vastaanotetuksi kun Patenttivirasto on vastaanottanut yllämainitut dokumentit. Mikäli hakija ei toimita kaikkia yllämainittuja asiakirjoja, Patenttivirasto osoittaa asiakirjojen toimittamiselle kolmen kuukauden määräajan. Siinä tapauksessa hakemus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jolloin hakija on toimittanut kaikki dokumentit Patenttivirastoon. Mikäli hakija ei toimita kaikkia vaadittuja dokumentteja määrätyssä ajassa, hakemusta ei katsota vastaanotetuksi eikä sitä käsitellä.

 

Patentin kuvaus on dokumentti, joka kuvaa patentoitavaksi haettua keksintöä ja määrittää patenttisuojan laajuuden. Kuvauksen tulee tuoda keksintö esiin niin selkeästi ja tarkoin, että alan asiantuntija ymmärtää sen. Patenttieritelmän tulee selventää keksintö niin tarkasti, perusteellisesti ja selkeästi, että kuka tahansa patentoitavaksi haetun keksinnön alaa ymmärtävä henkilö voi käyttää keksintöä.

 

Patenttihakemuksen tulee sisältää patenttivaatimuksia, jotka määrittävät patenttisuojan laajuuden. Mikäli vaatimuksia on yli 15, jokaisesta ylimenevästä vaatimuksesta peritään erillinen lisämaksu. Hakija voi vaatia aiemmin tehdyille hakemuksille etusijaa hyödyntääkseen niiden aiempia hakemuksenjättöpäivämääriä. Hyödyntääkseen ensisijaisuutta, seuraavat asiakirjat tulee olla toimitettu Patenttivirastoon: Anomus patentin myöntämisestä tai maininta, että toimitettuja dokumentteja tulee käsitellä patenttianomuksena, hakijaa koskevat tiedot, keksinnön kuvaus/piirros tai maininta aiemmasta patenttihakemuksesta todennettuine kopioineen. Mikäli osa patenttikuvauksesta tai piirroksista puuttuu, se tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa.

 

 Tutkitaanko keksintö tarkoin ennen myöntämistä?

Ei.

 

 Noudatetaanko EPO:n vaatimuksia?

Kyllä.

 

 Patentoitavuuden vaatimukset/yksityiskohdat:

Uutuus

Kekseliäisyys

Teollisuussoveltuvuus

Muut lisäykset

Riittävyys

Patentoitavuuden poissulku

 

 Lista poissuljettavista patenteista

Patenttilain mukaan patentteja ei myönnetä seuraaviin keksintöihin:

 • Hoito-, diagnosointi- ja ehkäisymenetelmät, joita käytetään sairauksien hoitoon ihmisillä tai eläimillä (poikkeuksena laitteet ja materiaalit, joita voidaan hyödyntää ko. menetelmissä);
 • Kasvi- ja eläinlajit sekä niiden syntyyn johtavat biologiset (pl. mikrobiologiset) metodit, julkisen edun sekä ihmisyyden periaatteiden ja moraalin vastaiset keksinnöt
 • Kaupallisissa tarkoituksissa hyödynnettävät keksinnöt, jotka ovat vastoin julkista järjestystä ja moraalia, mm.;
  • ihmisenkloonausprosessit;
  • Prosessit, jotka muokkaavat ihmisen sukusolujen geneettistä identiteettiä;
  • Ihmisalkioiden käyttö kaupallisiin tarkoituksiin;
  • Prosessit, jotka muokkaavat eläinten geneettistä identiteettiä ja jotka aiheuttavat todennäköistä kärsimystä niille ilman merkittäviä terveydellisiä hyötyjä ihmisille tai eläimille, mukaan lukien niille eläimille, jotka ovat osana prosessia.

 

 Suorittaako Patenttivirasto tarkan tutkinnan patentoitavuutta vastaan ennen patentin myöntämistä?

Ei.

 

 Lyhyt kuvaus patentinhakuprosessista

Patenttivirasto suorittaa patenttihakemuksen muodollisen tutkimisen ja selvittää, täyttääkö hakemus seuraavat kriteerit:

 • Patenttihakemus sisältää kaikki vaaditut asiakirjat;
 • Dokumentit on käännetty liettuaksi;
 • Patenttihakemus ei koske löydöksiä, tieteisteorioita tai matemaattisia metodeita;
 • Patenttihakemus ei koske tuotedesignia, järjestelmiä tai pelien sääntöjä tai ohjeita;
 • Patenttihakemus ei koske älyllistä tai taloudellista toimintaa, tietokoneohjelmia, tiedon esittelyä;
 • Haettava patentti ei kuulu poissuljettavien patenttien listaan;
 • Patenttieritelmä selventää keksinnön niin tarkasti, perusteellisesti ja selkeästi, että kuka tahansa patentoitavaksi haetun keksinnön alaa ymmärtävä henkilö voi käyttää keksintöä.
 • Vaatimukset ovat selkeitä ja ytimekkäitä.

 

Jos hakemus ei täytä yllämainittuja vaatimuksia, Patenttivirasto pyytää hakijaa korjaamaan hakemusta niin, että se täyttää vaatimukset. Määräaika korjauksille on kolme (3) kuukautta. Mikäli hakija jättää hakemuksen korjaamatta ja/tai tarvittavat lisätiedot toimittamatta, patenttihakemus katsotaan peruutetuksi. Patenttiviraston katsoessa keksinnön olevan kelpaamaton patentoitavaksi, virasto tekee päätöksen olla myöntämättä patenttia.

 

Liettuassa Patenttivirasto ei arvioi patenttihakemuksia keksinnön uutuuden, kekseliäisyyden ja teollisuussoveltuvuuden osalta.

 

Patenttivirasto julkaisee patenttihakemuksen siinä muodossa, jossa se on jätetty 18 kuukauden kuluessa hakemuspäivästä tai, jos ensisijaisuuteen on vedottu, 18 kuukauden kuluessa ensisijaisesta päivämäärästä laskettuna. Patentinhakijan kirjallisesta pyynnöstä Patenttivirasto voi julkistaa hakemuksen aikaisemmin, muttei kuitenkaan ennen kuin kuusi (6) kuukautta on kulunut hakemuksen jättämisestä.

 

 Kuka arvioi patenttihakemukset?

Liettuan Patenttivirasto

 

 Jos hakemus ei täytä vaatimuksia, täytyykö patenttia muokata ennen myöntämistä?

Kyllä.

 

 Muita huomioonotettavia seikkoja Liettuan patenttijärjestelmässä

Liettuassa tiedon paljastuminen ei vaikuta patentoitavaan keksintöön, jos tieto on julkistettu enintään kuusi (6) kuukautta ennen patenttihakemuksen arkistointipäivää ja mikäli tiedon paljastuminen on tehty:

 • Sellaisen henkilön toimesta, joka väärinkäyttää Liettuan patenttilakia Patenttilakisopimuksen (PLT) nojalla
 • Keksijän tai hänen seuraajansa esitellessä keksintöään virallisessa tai virallisesti hyväksytyssä näyttelyssä, joka on yhdenmukainen International Exhibition -julistuksen kanssa (allekirjoitettu Pariisissa, 22. lokakuuta, 1928).

Liettuan Patenttivirasto ei vaadi todistuksia siitä, että keksintö on uusi eikä arvioi keksintöjä niiden uutuuden, kekseliäisyyden tai teollisuussoveltuvuuden osalta. Lähettäessään patenttihakemuksen hakija vakuuttaa hakemuksen täyttää kaikki patentoitavuuden kriteerit. Liettuan Patenttivirasto ei suorita ennakkoarviointia.

 

3. helmikuuta 2012, Liettuassa astui voimaan kansainvälinen Patenttilakisopimus. Samaan aikaan sopimuksen mukaiset muutokset Liettuan patenttilakiin astuivat voimaan.

 

 

Liettuan patenttilaki (englanniksi)

Liettuan tekijänoikeuslaki (englanniksi)

Valtakirjakaavake patenttien ja tavaramerkkien rekisteröintiä varten (suomeksi)

Yksilöity valtakirjakaavake patenttien ja tavaramerkkien rekisteröintiä varten (suomeksi)

Patenttien toimeksiantokaavake (englanniksi)

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.