image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Sulautumiset ja yritysostot (M&A) Latviassa

 

Latvian Kilpailuneuvosto tutkii markkinaosapuolten jättämät ilmoitukset, tekee niistä päätökset ja rajoittaa markkinoiden keskittymistä päättämällä markkinaosapuolten tekemistä sulautumissuunnitelmista.

 

Latvian kilpailuoikeuden mukaan (Kartellioikeus Latviassa), markkinaosapuolten sulautumiseksi katsotaan:  

  • Kahden, tai useamman itsenäisen markkinaosapuolen sulautuminen, jonka tarkoituksena on tulla yhdeksi markkinaosapuoleksi. (kombinaatiosulautuminen)
  • Toisen markkinaosapuolen sulautuminen toiseen markkinaosapuoleen (absorptiosulautuminen)
  • Tilanne, jossa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, jolla on jo valmiiksi ratkaisevaa päätöksentekovaltaa toiseen markkinaosapuoleen, tai yksi tai useampi markkinaosapuoli hankkii osan tai kaiken toisen markkinaosapuolen käyttöomaisuudesta tai markkinaosapuolien käyttöomaisuudesta tai oikeuden käyttää kyseistä omaisuutta tai suoraa tai epäsuoraa määräävää päätäntävaltaa toisesta markkinaosapuolesta tai markkinaosapuolista.  Varojen hankkiminen tai oikeus varojen käyttämiseen katsotaan sulautumiseksi, jos varojen hankinnan tai oikeuden varojen käyttöön katsotaan nostavan edellä mainittujen varojen hankkijan markkinaosuutta ja käyttöoikeutta merkityksellisellä markkina-alueella; tai
  • Tilanne, jossa kaksi tai useampi luonnollinen henkilö yhdessä, tai yksi luonnollinen henkilö samanaikaisesti, hankkii osan tai kaiken kahden tai useamman markkinaosapuolen varoista tai hankkivat oikeuden käyttää kyseisiä varoja tai käyttävät kahden tai useamman markkinaosapuolen suoraa tai epäsuoraa määräysvaltaa.

 

 Sulautumisilmoitus Latviassa

 

Sulautumispäätöksen tehneiden markkinaosapuolten tulee ennen sulautumista toimittaa täysimuotoinen ilmoitus sulautumisesta Kilpailuneuvostolle, mikäli jokin seuraavista edellytyksistä on olemassa;

  • Sulautumiseen osallistuvien yhdistetty liikevaihto viimeiseltä tilikaudelta Latviassa ei ylitä 35 572 000 EUR; tai
  • Sulautuvien osapuolten yhdistetty markkinaosuus tietyllä markkina-alueella ei ylitä 40%

Ilmoitusta ei kuitenkaan tule jättää, jos liikevaihto yhdellä kahdesta sulautumiseen osallistuvalla yhtiöllä edeltävänä tilikautena Latvian alueella ei ylitä 2 134 320 EUR.

 

Markkinaosapuolilla on oikeus esittää Kilpailuneuvokselle lyhytmuotoinen ilmoitus sulautumisesta, jos jokin seuraavista edellytyksistä on olemassa:

  • Yksikään sulautumisen osapuolista ei toimi yhdellä konkreettisella markkina-alueella tai sellaiseen vertikaalisesti liittyvällä markkina-alueella; tai 
  • Sulautumisessa osallisena olevien markkinaosapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ei ylitä 15%

On määritelty, että markkinaosapuolten liikevaihto lasketaan laskemalla yhteen Latviassa edeltävän tilikauden aikana yrityksen toiminnasta (tuotteiden ja palveluiden osto) saadut tulot. Mikäli yhtiöt eivät toimita raporttia, heihin voidaan kohdistaa sakko, joka on määrällisesti enintään 1 423 EUR päivältä.

 

Jos Kilpailuneuvosto päättää, että sellainen markkinaosapuolten sulautuminen, jossa lyhyt-muotoinen ilmoitus sulautumisesta on annettu, tarvitsee lisäselvityksiä, voi se vaatia markkinaosapuolten toimittavan täysi-muotoisen ilmoituksen sulautumisesta.

 

Kilpailuneuvoston tulee yhden kuukauden sisällä täysi- tai lyhyt-muotoisen sulautumisilmoituksen saatuaan, Kabinetin määrittämien menettelyiden mukaisesti, tutkia ilmoitus ja tehdä päätös sulautumisesta tai antaa päätös lisäselvitysiin määräämisestä.

 

Kilpailuneuvosto kieltää päätöksillään sulautumiset, joiden seurauksena olisi määräävän markkina-aseman vahvistuminen tai jotka voisivat merkittävästi vähentää kilpailua konkreettisella markkina-alueella. Kilpailuneuvostolla on kuitenkin oikeus antaa lupa tällaisille sulautumisille, edellyttäen, että se määrittelee asianosaisille markkinaosapuolille sitovat säännökset, jotka estävät sulautumisesta muutoin aiheutuvat kilpailuun kohdistuvat vahingolliset seuraukset.

 

Mikäli tehtyä ilmoitusta koskevasta markkinaosapuolten sulautumisesta ei aiheudu yllä mainittuja seurauksia, Kilpailuneuvosto tekee päätöksen sulautumisen sallimisesta.

 

Markkinaosapuolten sulautuminen ilman ilmoituksen tekemistä tilanteessa, jossa ilmoituksen tekeminen oli pakollinen, on laiton.

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.